ขนาดและโครงสร้างประชากร
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรชาย หญิง รายปี จำแนกตามพื้นที่
จำนวนประชากรรายปี จำแนกตามเพศ อายุ (กลุ่มอายุ 5 ปี) พื้นที่
พีระมิดประชากรรายจังหวัด
พีระมิดประชากรรายภาค
พีระมิดประชากรรายปี
สัดส่วนประชากร
ร้อยละของประชากรวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ
ร้อยละของประชากรอายุ 0 – 4 ปี
ร้อยละของประชากรอายุ 5 – 14 ปี
ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 59 ปี
ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 64 ปี
ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละของประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป
อัตราส่วนเพศ
อัตราส่วนเพศของประชากรทั้งหมด
อัตราส่วนเพศของกลุ่มอายุต่างๆ
อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด จำแนกตามพื้นที่
อายุมัธยฐาน
อายุมัธยฐานของประชากร 
อัตราเพิ่มประชากร
อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ
อัตราส่วนพึ่งพิง
อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยชรา