ขนาดและโครงสร้างประชากร
ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ปี
ภาค
จังหวัด