ขนาดและโครงสร้างประชากร
ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 59 ปี
ปี
ภาค
จังหวัด