การคาดประมาณครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน
ขนาดครัวเรือน
เพศของหัวหน้าครัวเรือน