ขนาดและโครงสร้างประชากร
ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 64 ปี
ปี
ภาค
จังหวัด