ขนาดและโครงสร้างประชากร
จำนวนประชากรชาย หญิง รายปี จำแนกตามพื้นที่
ปี
ภาค
จังหวัด