ขนาดและโครงสร้างประชากร
พีระมิดประชากรรายปี (กลุ่มอายุ 5 ปี)  
ปี