ขนาดและโครงสร้างประชากร
ร้อยละของประชากรวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ
ปี
ภาค
จังหวัด