การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง
การกระจายตัวของประชากร
จำนวนและร้อยละของประชากรในเขตเมืองและชนบท จำแนกตามพื้นที่ (ประเทศ ภาค จังหวัด)
ความหนาแน่นประชากร จำแนกตามพื้นที่ (ประเทศ ภาค จังหวัด)
การย้ายเข้า-ออก
จำนวนการย้ายเข้า (ตามทะเบียนราษฎร) จำแนกตามเพศ พื้นที่ (ประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ)
จำนวนการย้ายออก (ตามทะเบียนราษฎร) จำแนกตามเพศ พื้นที่ (ประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ)