ขนาดและโครงสร้างประชากร
ร้อยละของประชากรอายุ 0-4 ปี
ปี
ภาค
จังหวัด