ขนาดและโครงสร้างประชากร
จำนวนประชากรรายปี จำแนกตามเพศ อายุ (กลุ่มอายุ 5 ปี) พื้นที่
ปี
ภาค
จังหวัด