ขนาดและโครงสร้างประชากร
ร้อยละของประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป
ปี
ภาค
จังหวัด