ลักษณะการอยู่อาศัย
ลักษณะการอยู่อาศัยของเด็ก
ลักษณะการอยู่อาศัยของวัยรุ่น
ลักษณะทั่วไปของวัยรุ่น จำแนกตามภาค
ร้อยละของครัวเรือนที่มีวัยรุ่น จำแนกตามภาค
ร้อยละของวัยรุ่นในครัวเรือนมีวัยรุ่นจำนวนต่างๆกัน จำแนกตามภาค
ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามอายุ ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามเพศ ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามสถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามสถานภาพการเรียน ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามสถานภาพการทำงาน ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ