ภาวะเจริญพันธุ์
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี)
จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ และพื้นที่
จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ และระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน
จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ ระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน และพื้นที่
จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ และระดับการศึกษา
จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ ระดับการศึกษา และพื้นที่
จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ และอาชีพ
จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ อาชีพ และพื้นที่
จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ ของประชากรในพื้นที่เฉพาะ: 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวไทยภูเขา
ชื่อรายงาน จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ อาชีพ และพื้นที่
จำนวนเกิดและบุตรเกิดรอด
จำนวนเกิดรายปี จำแนกตามเพศ และพื้นที่
จำนวนเกิดรายปีจำแนกตามอายุมารดา และพื้นที่
จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุสตรีวัยเจริญพันธุ์ และพื้นที่
ชื่อรายงาน จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุสตรีวัยเจริญพันธุ์ และระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน
จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุสตรีวัยเจริญพันธุ์ ระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน และพื้นที่
จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุสตรีวัยเจริญพันธุ์ และระดับการศึกษา
จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุสตรีวัยเจริญพันธุ์ ระดับการศึกษา และพื้นที่
จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุสตรีวัยเจริญพันธุ์ และอาชีพ
จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุสตรีวัยเจริญพันธุ์ อาชีพ และพื้นที่
จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุสตรีวัยเจริญพันธุ์ ของประชากรในพื้นที่เฉพาะ:
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวไทยภูเขา
จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุสตรีวัยเจริญพันธุ์ อาชีพ และพื้นที่
อัตราการเจริญพันธุ์
อัตราเกิดรายปี ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามพื้นที่
อัตราเกิดรายอายุสตรีวัยเจริญพันธุ์ ต่อสตรี 1,000 คน จำแนกตามพื้นที่
อัตราเจริญพันธุ์รวม จำแนกตามพื้นที่
อัตราเจริญพันธุ์รวม จำแนกตามระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน
อัตราเจริญพันธุ์รวม จำแนกตามระดับการศึกษา
อัตราเจริญพันธุ์รวม จำแนกตามอาชีพ
อัตราเจริญพันธุ์รวม ของประชากรในพื้นที่เฉพาะ: 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวไทยภูเขา
อัตราส่วนเด็กต่อสตรี จำแนกตามพื้นที่
อัตราส่วนเด็กต่อสตรี จำแนกตามระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน
อัตราส่วนเด็กต่อสตรี จำแนกตามระดับการศึกษา
อัตราส่วนเด็กต่อสตรี จำแนกตามอาชีพ
การวางแผนครอบครัว