การแต่งงานและการหย่าร้าง
จำนวนการจดทะเบียนแต่งงาน
จำนวนการจดทะเบียนหย่า
จำนวนการจดทะเบียนแต่งงานต่อการจดทะเบียนหย่า
อายุเฉลี่ยของการเป็นโสดเมื่อแต่งงานครั้งแรก
อายุเฉลี่ยของการเป็นโสดเมื่อแต่งงานครั้งแรก ทั้งประเทศ
อายุเฉลี่ยของการเป็นโสดเมื่อแต่งงานครั้งแรก จำแนกตามภาค
อายุเฉลี่ยของการเป็นโสดเมื่อแต่งงานครั้งแรก จำแนกตามจังหวัด