เกี่ยวกับ PRCT
ความเป็นมา

              สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งศูนย์อ้างอิงทางประชากรแห่งประเทศไทย (Population Reference Center of Thailand : PRCT) และจัดทำฐานข้อมูลเรื่องครอบครัวและครัวเรือนในประเทศไทย (Database on Family and Household in Thailand: DFHT) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัว: ผลกระทบต่อสังคมไทยและทางเลือกเชิงนโยบาย” ศูนย์ข้อมูลนี้ออกแบบเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (Interactive database) และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัยเรื่องเกี่ยวกับประชากร สังคม และครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งสนับสนุนกลไกในการตัดสินใจ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานให้ตรงกับความต้องการ นอกจากนั้นยังเป็นกลไกประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาตัวชี้วัดทางประชากรและครอบครัว รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้านประชากรและครอบครัว เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลที่เปิดให้บุคคลที่สนใจสามารถเข้าเข้าถึงข้อมูลทางประชากรและสังคมได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อนำเสนอข้อมูลและตัวชี้วัดต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานในการติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ย่อย
  2. เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลข่าวและหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวและครัวเรือนในประเทศไทย
  3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ นักปฏิบัติ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป