ขนาดและโครงสร้างประชากร
อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด จำแนกตามพื้นที่
ปี
ภาค
จังหวัด