ขนาดและโครงสร้างประชากร
อัตราส่วนเพศของกลุ่มอายุต่างๆ
ปี
ภาค
จังหวัด