ขนาดและโครงสร้างประชากร
ร้อยละของประชากรอายุ 5-14 ปี
ปี
ภาค
จังหวัด