ขนาดและโครงสร้างประชากร
พีระมิดประชากรรายภาค (กลุ่มอายุ 5 ปี)  
ปี
ภาค