ภาวะการตาย
จำนวนและอัตราตาย
จำนวนตาย จำแนกตามอายุ เพศ และพื้นที่ (ประเทศ ภาค จังหวัด)
อัตราตายรายอายุ จำแนกตามพื้นที่ (ประเทศ ภาค จังหวัด)
อัตราตายทารก จำแนกตามพื้นที่ (ประเทศ ภาค)
อัตราตายทารก จำแนกตามระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน
อัตราตายทารก จำแนกตามระดับการศึกษาของสตรี
อัตราตายทารก จำแนกตามระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
อัตราตายทารก จำแนกตามอาชีพของสตรี
อัตราตายทารก จำแนกตามอาชีพของหัวหน้าครัวเรือน
อัตราตายเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตามพื้นที่ (ประเทศ ภาค)
อัตราตายเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตามระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน
อัตราตายเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตามระดับการศึกษาของสตรี
อัตราตายเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตามระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
อัตราตายเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตามอาชีพของสตรี
อัตราตายเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตามอาชีพของหัวหน้าครัวเรือน
อายุคาดเฉลี่ย
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จำแนกตามพื้นที่ (ประเทศ ภาค)
อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี จำแนกตามพื้นที่ (ประเทศ ภาค)