ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามสถานภาพการทำงาน ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ปี
สถานภาพการทำงาน
ลักษณะการอยู่อาศัย
ลักษณะส่วนตัว