ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามอายุ ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ปี
ช่วงอายุ
ลักษณะการอยู่อาศัย
ลักษณะส่วนตัว