ร้อยละของครัวเรือนที่มีวัยรุ่น จำแนกตามภาค
ปี
ภาค
วัยรุ่นในครัวเรือน