ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามสถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ปี
สถานภาพสมรส
ลักษณะการอยู่อาศัย
ลักษณะส่วนตัว