ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ปี
เขตที่อยู่อาศัย
ลักษณะการอยู่อาศัย
ลักษณะส่วนตัว