ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามเพศ ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ปี
เพศ
ลักษณะการอยู่อาศัย
ลักษณะส่วนตัว