ร้อยละของวัยรุ่นในครัวเรือนมีวัยรุ่นจำนวนต่างๆกัน จำแนกตามภาค
ปี
ภาค
วัยรุ่นในครัวเรือน