ร้อยละของวัยรุ่น จำแนกตามสถานภาพการเรียน ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะส่วนตัว
ปี
สถานภาพการเรียน
ลักษณะการอยู่อาศัย
ลักษณะส่วนตัว