ภาวะเจริญพันธุ์
อัตราเกิดรายปี ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามพื้นที่
ปี
ภาค
จังหวัด