ภาวะเจริญพันธุ์
จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ และพื้นที่
ปี
ภาค
จังหวัด