ภาวะเจริญพันธุ์
จำนวนเกิดรายปี จำแนกตามเพศ และพื้นที่
ปี
ภาค
จังหวัด