ประชากรสูงอายุ
ร้อยละประชากรอายุ 100 ปีขึ้นไป
ปี
ภาค
จังหวัด