ประชากรสูงอายุ
ร้อยละประชากรอายุ 80 – 89 ปี
ปี
ภาค
จังหวัด