ร้อยละประชากรอายุ 70 – 79 ปี
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยชรา
ปี
ภาค
จังหวัด