ประชากรสูงอายุ
ร้อยละประชากรอายุ 60 – 69 ปี
ปี
ภาค
จังหวัด