ประชากรสูงอายุ
จำนวนและร้อยละผู้สูงอายุจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ
ปี
ภาค
จังหวัด