ขนาดและโครงสร้างประชากร
ผลการคาดประมาณประชากรในและนอกเขตเทศบาล ระดับประเทศและภาค
พ.ศ.2553-2578 ภายใต้ข้อสมมุติแบบที่ 3
ปี
พื้นที่
เขต