ขนาดและโครงสร้างประชากร
ผลการคาดประมาณประชากรระดับจังหวัด พ.ศ. 2553-2573
ภายใต้ข้อสมมุติแบบที่ 3
ปี
จังหวัด