ขนาดและโครงสร้างประชากร
ผลการคาดประมาณประชากรระดับภาค พ.ศ. 2553-2578
ภายใต้ข้อสมมุติแบบที่ 3
ปี
ภาค