ขนาดและโครงสร้างประชากร
ผลการคาดประมาณประชากรระดับประเทศ พ.ศ. 2553-2583
ข้อสมมุติแบบที่ 4 ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงเร็วมาก
ปี