ขนาดและโครงสร้างประชากร
ผลการคาดประมาณประชากรระดับประเทศ พ.ศ. 2553-2583
ข้อสมมุติแบบที่ 3 ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงตามปกติ
ปี