ขนาดและโครงสร้างประชากร
ผลการคาดประมาณประชากรระดับประเทศ พ.ศ. 2553-2583
ข้อสมมุติแบบที่ 2 ภาวะเจริญพันธุ์คงที่
ปี