ขนาดและโครงสร้างประชากร
ผลการคาดประมาณประชากรระดับประเทศ พ.ศ. 2553-2583
ข้อสมมุติแบบที่ 1 ภาวะเจริญพันธุ์เพิ่มขึ้น
ปี